1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง โครงการวิจัยเรื่อง พัฒนาระบบสารสน ..

ประกาศราคากลาง โครงการวิจัยเรื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (Automated AQA) ระยะที่ 2
15 กุมภาพันธ์ 3104

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน  หรือโทร. 0-2555-2000 ต่อ 2273