1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด
16 กุมภาพันธ์ 3104

ติดต่อสอบถามได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม งานพัสดุ 

- ห้องศูนย์ประสานงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือโทรสอบถาม 0 2555 2000 ต่อ 1145

- สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิิทยาเขตระยอง 
หรือโทรสอบถาม 0 3862 7000 ต่อ 5400