1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง ลิฟต์ยกรถ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน คา ..

ประกาศราคากลาง ลิฟต์ยกรถ ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน คานบน
13 กุมภาพันธ์ 3104

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือโทร. 0-2555-2000 ต่อ 6111