1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล

ประกาศ TOR งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
11 มกราคม 3104

งานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการจัดการระบบสาธารณูปโภคของเมือง
สำหรับโครงการระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน  หรือโทร. 0-2555-2000 ต่อ 2273