1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแ ..

ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ต้นแบบ)
21 ธันวาคม 3103

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือโทร. 0-2555-2000 ต่อ 1509