1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่

ประกาศราคากลาง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
08 มกราคม 3104

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือโทร. 0-2555-2000 ต่อ 1509