1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเ ..

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
08 ธันวาคม 3103

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0-2555-2000ต่อ 3254 , 3255

โทรสาร 0-2585-7360