1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยน ..

ประกาศ TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์ (ครั้งที่ 2 )
07 พฤศจิกายน 3103

ติดต่อสอบถามได้ที่กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1114