1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนNewsสรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นก ..

สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2559

- สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2559
กระทรวง ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- สรุปรายการที่ได้รับจัดสรรตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ : สิ่งก่อสร้าง (จ้างเหมา)
กระทรวง ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ