1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนNewsโครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล ..

โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 19

         สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) กำหนดจัดโครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"  ในวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

        หากประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โปรดส่งใบสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบและสอบถามเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-328-2788
           สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร > ด้านโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ > โครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 19