2562-03-22 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
31-08-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่างเชิญชวนและร่างเอกสารจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรร ..
31-07-2561 ประกาศ TOR ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน งบประมาณ พ ..
10-07-2561 ประกาศ TOR สำนักหอสมุดกลาง ประกาศเชิญชวนและร่างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน