1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนNewsโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร ..

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ"

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ"  ในวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมคิงปาร์คเอเวนิว กทม.
          หากประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่สังกัดเข้าร่วมสัมมนา กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาให้ครบถ้วน ส่งมายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร 02-649-5000 ต่อ 11029  ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2559
           สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร > ด้านโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ > โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ"