1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนNewsโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ หลักสูตร "เพิ่ ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP และลดความเสี่ยง"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP และลดความเสี่ยง"  ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
          หากประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่สังกัดเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกแบบแจ้งรายชื่อ ส่งมายังกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ทางโทรสารหมายเลข  02-1601254  ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
              สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร > ด้านโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP และลดความเสี่ยง"