1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนNewsรายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่ ..

รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

          ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หมวดที่ 2 ค่าใช้สอย ข้อ 12 ได้กำหนดรายการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไว้ โดยให้ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม เป็นหมวดค่าใช้สอย  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ดำเนินการตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ให้เป็นค่่าวัสดุมาโดยตลอด
          กองงานพัสดุ จะจัดทำหนังเวียนแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบ และปรับเปลี่ยนการเลือกหมวดจากค่าวัสดุ เป็นค่าใช้สอยให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น โดยการดำเนินงานปัจจุบันให้ดำเนินการไปตามเดิมก่อน จนกว่าส่วนงานจะได้รับหนังสือแจ้งเวียน