1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนNewsโครงการอบรมหลักสูตร "หลักกการและแนวทางปฏิบัติตาม ..

โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ"

          กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ หลักสูตร "หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ"  ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
          หากประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่สังกัดเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกแบบแจ้งรายชื่อ ส่งมายังกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ทางโทรสารหมายเลข  02-1601254  ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557