1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนNewsโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พัสดุ มจพ.

โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พัสดุ มจพ.

          กองงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่พัสดุ มจพ. ประจำปีงบประมาณ 2558  ในวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม Conference Room  อาคาร TGGS และโรงแรมหินน้ำทรายสวย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์