2560-07-26 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
21-07-2560 ประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาล ..