2561-01-21 00:00:00 KMUTNB Procurement
1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)

เลือกประเภทประกาศ :   
วันที่ ประเภทประกาศ เรื่อง
15-01-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อออสซิสโลสโคป จำนวน 20 เครื่อง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
11-01-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายแบบคลาวด์ จำนวน 4 เครื่อง
11-01-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
11-01-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 รวม 2 รายการ จำนวน 1 ชุด
11-01-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์ (Smart Pole + CCTV) 100 ชุด
11-01-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ชุดอุปกรณ์ Wi-Fi จำนวน 10 ชุด
08-01-2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด (จานวน 6 ฐาน)
08-01-2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ชุด (จานวน 2 ฐาน)
08-01-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS)
08-01-2561 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่
22-12-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ..
21-12-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ต้นแบบ)
15-12-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชุด (168 รายการ)
11-12-2560 ประกาศราคากลาง ราคาลางครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยายชั้น 5 จำนวน 9 ห้อง จำนวน 1 ชุด
08-12-2560 ประกาศราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพร้อมติดตั้ง
08-12-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
17-11-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
07-11-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมและสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 1 ชุด
06-11-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ..
30-10-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคารกลาง เครนยกของ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ระบบบำบัดเคมี น้ำมันและน้ำหล่อเย็น
30-10-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์Indust ..
30-10-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยานยนต์
30-10-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกล 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ระบบรางและระบบโรงงานดิจิตัล
30-10-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบควบคุมและสำรองไฟ
30-10-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ระบบเครือข่ายอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
03-04-2560 ประกาศราคากลาง ประกาศ โครงการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉาย LCD Projector
03-11-2559 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ประกองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี3 จำนวน 4 รายการ
04-10-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ เครื่องขึ้นรูปแบบกดอัด จำนวน 1 เครื่อง
27-09-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต
23-09-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
22-09-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย
16-09-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
16-09-2016 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
02-08-2016 ประกาศราคากลาง ราคากลาง ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
01-06-2016 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารบริหาร และโรงจอดรถจักรยานยนต์อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
15-03-2016 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนา(จัดตั้ง)ศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านว ..
24-12-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)
15-12-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย 9 ห้อง จำนวน 1 งาน
14-12-2015 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยายรวม 1 ห้อง จำนวน 1 งาน
14-12-2015 ประกาศราคากลาง ราคากลางค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและห้องคณบดี
19-11-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน
29-10-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศกลาง ชุดเครื่องมือวัดและเครื่องมือกำเนิดสัญญาณในการประลองพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ
29-10-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานถึ ..
29-10-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ จำนวน 3 รายการ
16-09-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฎิบัติการและประลองรวม ..
15-09-2015 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
14-09-2015 ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องเรียนคณะครุศาสตร์อุตตสาหกรรม จำนวน 9 ห้อง
11-09-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จำนวน 1 ชุด
11-09-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกระบวนการแปรรูปอาหาร
09-09-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางวิชาการ
07-09-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดทดสอบกำลังอัดของดินแบบใช้แรงอัด 3 แกน จำนวน ..
07-08-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฏิบัติการและปร ..
13-07-2015 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาด มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
13-07-2015 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
02-07-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีสอบราคา
26-06-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศ มจพ. เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน จำนวน 1 งาน
23-06-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงการจราจรและภูมิทัศน์ของมหาลัย จำนวน 1 งาน
19-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง เครื่อง LCD Projector
10-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ปรับปรุงสนามฟุตบอล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
09-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU พร้อมติดตั้ง
09-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง จัดหาเครื่องจักรสำหรับใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
05-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำหรับหอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง
05-03-2015 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์รายการลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม