1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทาง ..

ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
23 กันยายน 2559

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ  สำนักงานคณบดี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี  037-217312