1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง เครื่อง LCD Projector

ประกาศราคากลาง เครื่อง LCD Projector
19 มีนาคม 2558

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2555-2000 ต่อ 4221
ในวันและเวลาราชการ