1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อกา ..

ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต
27 กันยายน 2559

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานพัสดุ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

โทร. 0-2555-2000  ต่อ 1510, 1511