1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารบริหาร และโรงจอดรถจั ..

งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารบริหาร และโรงจอดรถจักรยานยนต์อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
01 มิถุนายน 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3721-7300-4 ต่อ 7317
หรือ arunrats@kmutnb.ac.th