1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ราคากลางค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและห้ ..

ราคากลางค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการและห้องคณบดี
14 ธันวาคม 2558

สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  โทรศัพท์ 037-217300-9 ต่อ 7901  โทรสาร.037-217312