1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน



ประกาศ (Announcements)ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห ..

ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการออบแบบเครื่องกลฯ
23 พฤศจิกายน 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี อาคาร 62 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือโทร 0-2587-9181