1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับป ..

ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 63
10 พฤศจิกายน 2558

หน่วยพัสดุ