1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทค ..

ประกาศราคากลางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ
03 สิงหาคม 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ