1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความช ..

ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ
29 กรกฎาคม 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ