1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบ ..

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
21 กันยายน 2558

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
โทร.0-3721-7300-4 ต่อ 7317
โทรสาร. 0-3721-7333