1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุ ..

ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารปฎิบัติการและประลองรวม ครั้งที่ 2
16 กันยายน 2558

.