1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักห ..

ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561
31 กรกฎาคม 3104

ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคาปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จำนวน 1 งาน 

งบประมาณ พ.ศ. 2561