1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางระบบสร้างสื่อ3 มิติเสมือนจริง จำนว ..

ประกาศราคากลางระบบสร้างสื่อ3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด
15 กุมภาพันธ์ 3104

ประกาศราคากลางระบบสร้างสื่อ3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด