1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเว ..

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมแบบทันเวลา จำนวน 1 ชุด
17 พฤศจิกายน 3103

 สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร. 02-555-2000 ต่อ3254,3255